Skoghallsådrans båtförening

Skoghallsådrans båtförening bildades 1993 och är en ideell förening för båtintresserade , med säte på Hammarö.

§1. Ändamål och syfte
– Att tillvarata medlemmarnas intressen.
– Att främja båtlivs – och båthusverksamhetens utveckling och bedrivande.
– Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
– Att genom information verka för god sjösäkerhet, miljövård och fritidsverksamhet.

§2. Medlemskap
Medlemskap erhålles efter ansökan, samt erläggande av fastställda avgifter. Den som söker medlemskap förbinder sej att följa föreningens stadgar och av styrelsen eller årsmötet fastställda ordningsföreskrifter. Att äga båthus, eller nyttja av föreningen ägd, eller förvaltad egendom, fordras medlemskap i föreningen. Medlem som inte inom tre (3) månader efter avisering från kassör betalar föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som inte följer föreningens stadgar eller ordningsföreskrifter, av årsmötet eller styrelsens fattade beslut, eller motarbetar föreningens intressen, kan på styrelsens förslag, på ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 – majoritet.

§3. Ägande
För att uthyrning eller överlåtande av båthus ska få ske, måste detta godkännas av styrelsen. Säljare av båthus måste till styrelsen insända skriftligen, den tänkte köparen/hyresgästen namn adress, telefon nr samt medlemsnummer i föreningen. Köparens medlemskap skall vara betalt vid tillträdet. Efter styrelsens godkännande i enlighet med gällande stadgar och föreskrifter, upprättar styrelsen ett nytt arrendekontrakt för den nye ägaren. Ovanstående gäller även vid dödsfall, och då skall en kopia på bouppteckningen/ arvskiftet tillsändas styrelsen innan nytt arrendekontrakt kan utfärdas. Fram till dess kvarstår båthuset i dödsboets ägo.

§4. Föreningens beslutande organ
Årsmöte.
Extra möte.
Styrelsen.

§5. Verksamhetsår
Föreningens verksamhets och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§6. Avgifter
Avgifter till föreningen fastställs av årsmötet.

§7. Årsmöte
Årsmöte skall hållas årligen, senast under mars månad. Kallelse och dagordning skall utsändas minst tre veckor före mötet. Motioner och ärenden till årsmötet ska vara styrelse tillhanda senast två veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall hållas tillgänglig senast en vecka före årsmötet.

Årsmötets dagordning ska uppta:
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän samt rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av avgifter
11. Motioner till årsmötet
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av övriga funktionärer
15. Val av revisorer
16. Val av revisorssuppleanter
17. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande

§8. Röstning
Varje medlem äger en (1) röst. Röstning med fullmakt godkännes. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet. Avgöranden sker genom öppen omröstning, utom i de fall någon fordrar sluten omröstning. Vid fall av lika röstetal ska lottning ske.

§9. Extra möte
Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat, eller om 1/3 av föreningens medlemmar gör framställan härom. Kallelse till extra möte sänds ut senast två veckor före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande.

§10. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att: – representera föreningen – vara föreningens verkställande organ – tillse att föreningens bindande regler iakttas – planera, leda och fördela arbetet inom föreningen – ansvara för och förvalta föreningens medel – förbereda årsmötet – till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter Styrelsen ska bestå av följande ledamöter: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt tre ordinarie ledamöter. Samtliga väljs för en tid av två år och avgår växelvis. Styrelsen ska även bestå av två suppleanter vilka väljs för en tid av ett år. Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§11. Revision
Föreningens verksamhet granskas av två st. revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år. Revisionsberättelse ska överlämnas senast en vecka före årsmötet.

§12. Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Det åligger valberedningen att löpande följa föreningens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas.