Säkerhetsföreskrifter gäller för båthus, klubbstuga och garage vid Skoghallsådrans Båtföreningen. Dessa föreskrifter gäller utöver vad som är angivet i arrendeavtal för båthus, hyresavtal för brygg- och uppställningsplats samt vid nyttjande av Båtföreningens klubbstuga och garage. Föreskrifterna är påkallade då det är ett gemensamt ansvar att Avtal, Allmänna bestämmelser, Försäkringsvillkor och Säkerhetsföreskrifter efterlevs. Nedsättning av ersättningar kan ske i händelse dessa ej följs.

1. Arrende av mark för båthus omfattar endast ytan för båthuset. All uppställning/lagring utanför båthus eller på gavlar är förbjuden. I samband med arbete i båthuset får dock under kortare tid uppställning ske utanför båthuset. I samtliga fastigheter är all kommersiell verksamhet förbjuden.

2. Båthus, brygg- och uppställningsplatser samt Klubbhus med garage får endast användas i enlighet med det arrendeavtal Båtföreningen har med Kommunen.

3. Lös uppvärmningsanordning, laddningsaggregat för batterier, användande av halogenstrålkastare eller annan utrustning ansluten till el får ej användas utan bevakning.

4. ”Heta arbeten” såsom svetsning, slipning med rondell, lödning eller annat hett arbete är förbjudet inomhus. Tuber med acetylen- och syrgas gas får ej förvaras i fastigheterna.

5. Förvaring av gasol inomhus (båthus, garage etc.) får uppgå till maximalt 6 kg. Vid förvaring över 2 kg skall detta anmälas till Båtföreningens Hamnfogde som då anbringar skylt på dörrens utsida. Utöver vad som finns i båtens tank får i båthus förvaras max 20 liter bensin eller 40 liter diesel.

6. Båthus skall vara försett med brandsläckare på minst 6 kg. Brandsläckaren skall vara placerad på vägg till höger om dörr.

7. Båtägare är skyldig att hålla sin båt försäkrad.

Regler
1. För hyrning av bryggplats krävs medlemskap i föreningen.
2. Avgifter löper kalenderår.
3. Medlem som går ur föreningen äger inte rätt att återfå tidigare erlagda avgifter.
4. Medlem som inte betalar in avgift i tid, debiteras extra avgift på 100 SEK.
5. Medlem som inte kommer att nyttja sin bryggplats är skyldig att meddela detta till bryggansvarig senast första April före säsongsstart.
6. Endast bryggansvarig får hyra ut i andra hand, efter att medlem har meddelat bryggansvarig att han/hon inte kommer att nyttja bryggplatsen efter säsong. (Avtal kan skrivas för att behålla båtplatsen ytterligare ett år)
7. Bryggplats medföljer inte till ny ägare vid försäljning av båt eller båthus.
8. Medlem som inte följer föreningens regler mister sitt medlemskap och därmed bryggplats.
9. Föreningen förbehåller sig rätt till att flytta på enskild egendom vid behov på föreningens område.
10. Flyttning på enskild egendom vid arbete, fara, eller annan karaktär som kräver att enskild egendom behöver flyttas.
11. Flyttning sker i första hand efter ansvarig tagit kontakt med ägare, i andra hand flyttas egendom av ansvarig även om ansvarig inte kunnat komma i kontakt med ägare.

MILJÖ

Syfte och mål

Skoghallsådrans Båtförening (SBF) är en ideell förening.

Föreningen har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till föreningens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten.

Åtgärder som minimerar belastningen på miljön skall alltid tas största möjliga hänsyn till i föreningens och medlemmarnas dagliga verksamhet.

Miljöregler

Så långt det är möjligt skall medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.

Glykol, spillolja och bensin / diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning skall göras på återvinningscentralen Hammarö.

Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuellt bränsle-, glykol- och oljespill från motor och växelhus.

Vid bortskrapning av bottenfärg skall underliggande mark skyddas med presenning. Uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas till återvinningscentralen Hammarö.

Avfallsplan

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten skall av respektive medlem källsorteras och lämnas på återvinningscentralen Hammarö.

Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten sorteras och kastas vid återvinningscentralen Hammarö.

Medlem skall hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) och bryggplatsen för att inte närmiljön i hamnen skall skräpas ner.